HOME

PKF Revidentia AB är ett medlemsföretag i PKF International Limited, ett internationellt samarbetsnätverk mellan oberoende företag, och påtar sig inte något  ansvar eller några förpliktelser för något annat medlemsföretags eller korresponderande medlemsföretags agerande eller underlåtenhet att agera.